• Kammweg 33 hình Kammweg
 • Pacific Crest Trail + Oregon Coast Trail - USA 304 hình Pacific Crest Trail + Oregon Coast Trail - USA
 • Bohusleden - Schweden 46 hình Bohusleden - Schweden
 • Breslau - Polen 26 hình Breslau - Polen
 • Zugspitze - Deutschland 25 hình Zugspitze - Deutschland
 • Annapurna - Nepal 118 hình Annapurna - Nepal
 • Jacobsweg 103 hình trong 2 các mục nhỏ Jacobsweg
 • Teneriffa - Spanien 126 hình Teneriffa - Spanien
 • Dies und Jenes 9 hình Dies und Jenes
 • New York 72 hình New York
 • Harz - Deutschland 26 hình Harz - Deutschland
 • Mexico 61 hình Mexico